Article

Ny Skate any amin’ny faritra atsinanan’I Madagasikara

Article et photo par Andry Tokinomena, cliquez ici pour lire l’article en version originale

Rehefa sendra tonga any amin’ny tanàna hafa ankoatran’ny misy azy ny skater, dia afaka ampitoviana amin’ny mpizahan-tany ihany. Oatran’ny hoe mpizahan-tany iray izay mitady ireo vakoka misy ao amin’ilay tanàna lalovany, miaraka amin’ny fakan-tsary eny an-tanana, ny skateboarder sy ny skate eny aminy kosa dia mitady ireo spot izay mety ilalaovana. Fa tsy misy tsara noho’ny fiaonana amin’ny skater avy any amin’ilay tanàna rehefa mandeha. Izy no mitondra avy hatrany any amin’ireo spots tsara indrindra ary koa manampy anao manala azy miaraka amin’ny “bandy cool” any. Arahina resadresaka tsotsotra foana ny session milay ary mety iafara amin’ny fivoahana alina any amin’ny toerana tsara indrindra an’ilay tanàna. Nanana sanjila ihany aho satria nihoana tamin’io “bandy cool” io tany Toamasina nandritra ny trip ko farany teo ary nanana fotoana aho mba hijery ny tontolon’ny skate tany. Ity izany ny tantaran’ireo zava niseho nandritra ny andro iray tao anatin’ny masoandro sy ny orana mifamdimby, izany manko ny toetrandro hitantsika any.

Quand un skateboarder a la chance de se trouver dans une autre ville que la sienne, on peut facilement le comparer à un traditionnel touriste. Comme le touriste qui explore la ville à la recherche de monument et d’endroit atypique, appareil photo à la main, le skateboarder lui explore la ville avec sa planche à la recherche de bon spots. Et pour guide, rien de mieux que la rencontre d’un skater local qui vous enmenera bien sûr sur les meilleurs spots mais aussi vous fera passez de bon moment avec les “mecs cool” du coin. Une bonne session sera forcément suivi des classiques discussions souvent elles mêmes suivi par de tardives sorties dans les meilleurs endroits de la ville . J’ai eu la chance de rencontrer ce “mec cool” dans la ville de Tamatave lors de mon dernier trip et j’ai pu prendre du temps pour découvrir un peu plus la scène skateboard local. Voici donc le récit de ce qu’il se passe lors d’une journée entre soleil et averse de pluie chaude, le climat typique de la côte Est.

akama_skateboard_in_Tamatave_Indian_ocean_africa_skateWelcome to Toamasina – At “Hotel de Ville“ , restored recently – Crédit photo : Tokinomena Andry

Ny afovoan’ny tanàna dia namboarina tamin’ny 2012, ohatry ny Hotel de ville ihany. Maro ireo lalana, efa tena reraka na tototry ny fasika izay efa navaozina avokoa.
Misy gap maromaro, ledge vaovao vitsivitsy mbola tsisy wax, manuals pads ary bump isan-karazany no hita etsy sy eroa. Marihina fa tsisy gap lehibe satria Toamasina dia naorina teo amoron-dranomasina, na izany ary, mety ahitana gap antonony ihany eny akaiky ny trano sasany. Tsy dia ahitana tohatra ny tanàna. Magro no spot voalohany hitan-zala miaraka amin’ny gap bozaka milay. Ny lalana amoron-dranomasina indray dia mahafinaritra anaovana session na cruiser fotsiny ary, ahitana ledge lava be afaka atao gap.

Tout comme l’hôtel de ville de Tamatave, le centre ville a lui aussi suivi une rénovation en 2012. Beaucoup de rues, surtout en centre ville, qui étaient trop vieilles ou complètement recouverte de sable ont été restauré.
Un bon nombre de gap, quelques nouveaux ledge jamais waxé,des manuals pads et une multitude de bump ont fait leur apparition ici et là. Seulement la ville a été construite sur une zone extrêmement plate, cela explique le fait qu’il n’y a pas de gros gap, on peut quand même trouver quelques gap « intermédiaires » près des maisons et des bâtiments. On ne trouve également presque aucun escalier. Le vieux Magro est le premier spot officiel avec un cool gap d’herbe. La rue longeant l’océan est cool pour une session ou juste pour cruiser. Un (vraiment) long ledge peut être utiliser comme gap.

varial_heelflip-skateboard_in_Tamatave-Tokinomena_Dowz_AndryHere, Myself (“DoWz”) use the ledge at the seaside as a gap in Varial heel – Crédit photo : Tokinomena « Dowz » Andry taken with a tri-pod

Ny mskate eny amin’ny lalan’i Toamasina dia “fun” ary alavitry ny olana, spot kely maromaro miparitaka eny. Ny zavatra iray tsy dia tsara dia ny orana nohon’ny toeran’i Toamasina izay ao anatin’ny ala équatorial, manorana matetika. Ilaina noho izany ny mitady spot mitafo. Soa fa nahita izany toerana izany ireo skater.
Fa aleo aloha asiana presentation, ireo hero roa (sy mpirahalahy) izay miezaka mafy ny ivoaran’ny skate any aminy na dia misy ary ireo olana amin’ny fitadiavana boards ; tsy iza izany fa Ny Aina sy Nampoina.

Skater dans les rue de Tamatave c’est beaucoup de fun et jamais d’ennui, plein de petits spot sont éparpillé partout dans la ville. Le seul point ennuyant est la pluie, et vu que Tamatave se trouve dans une ville de la foret équatorial, il pleut souvent. C’est dans ce cas qu’il est important d’avoir trouver un spot couvert pour skater. Heureusement les locaux ont découvert un endroit bien cool.
Mais laissez moi d’abord vous présenter les deux héros (et frères) locaux de Tamatave qui poussent fort pour développer la scène malgrè les difficultés pour trouver des boards correctes à shredder : il s’agit de Ny Aina et de Nampoina.

young_skateboarder_from_madagascar-east_coastNy Aina (left) and Nampoina (Right) – Crédit photo by DoWz

Ny Aina no tanora indrindra, 20 taona, izy dia iray amin’ireo skater voalohany tany. Ny rahalahiny Nampoina, 24 taona, dia nanaraka, tratry ny virus n’ny skate koa. Voasariky ny jeu Tony Hawk skateboarding, nanomboka nskate zareo tamin’ny taona 2009 miaraka amin’ny akama ; misy amin’izy ireo mbola mskate ihany fa mipetraka eny andrenivohitra fotsiny. Ny sasany dia nijanona noho ny, efa fantatrareo, ny fiainana… Mitovy amin’ny skater rehetra, nanomboka tamin’ny planche mora hita eny amin’ny mangazay, izay hita ihany koa eny amin’ny mpivarotra kilalao. Telo taona taty aoriana, tamin’ny 2012, izy ireo voa nahazo board voalohany, set up avy any Antananarivo. Eon y olana goavana : tsy misy skateshop na mangazay izay mety ivarotra entana momban’ny skate aty. Tsy maintsy noho izany, mitodika mankany amin’ny “Do it Yourself” mba ikojakojana ny skate sy manohy io taranja io hatrany. Tsy nitsahatra izy ireo nanao izany miaraka amin’ny DIY : tamin’ny 2010, nahazo fanampiana avy amin’ny centre culturel “Andynala” sy ny fianakavian’ny sports extremes (blade,bmx) nanamboatra modules ry zareo : quarter pipe iray, barre ho an’ny slide ary koa box. Ireo dia napetraka tao amin’ilay spot couvert any amin’ny centre culturel anatin’ny E.P.P Maurice Guyot akaiky ny hotel de ville izay voalaza tetsy ambony.

Ny Aina, le plus jeune des deux frères est âgé de 20 ans et est l’un des tout premiers skateboarder qu’a connu Tamatave. Son frère Nampoina, 24 ans, a suivi l’exemple, attend à son tour par le virus du skate. Influencé par le jeu Tony HawkSkateboarding ils ont commencé en 2009 avec une petite équipe ; quelques un d’entre eux skatent d’ailleurs encore et vivent maintenant à la capitale Antananarivo. Les autres ont arrêté à cause de, vous savez, la vie … Et comme presque tout les skateboarder ils ont commencé avec des planches pas cher trouvés dans le magasin du quartier, les même que l’on retrouve dans les magasins de jouets. C’est seulement trois ans plus tard, en 2012, qu’ils ont obtenu leur première vrai board, un vrai set up complet venant d’Antananarivo. C’est là bien le problème majeur : il n’y a aucun skateshop ou autre magasin qui vendraient du vrai matériel de skateboard ici. Forcé donc de se tourner vers le “Do It Yourself” pour maintenenir leur board et continuer à skater.
Ils n’ont jamais arrêté et continue à en faire plus en gardant l’état d’esprit DIY :  en 2010, aidé par le centre culturel “Andynala” et par toute la famille des sports extremes (blade, bmx) ils ont construit leurs propres modules faits maison : un quarter pipe, une barre de slide et une box. Ces modules ont été installés dans le spot couvert mentionné plus haut, située au centre culturel à l’intérieur de l’”E.P.P. Maurice Guyot” tout proche de l’hôtel de ville.

do_it_yourself_skateboarding_spot_africa_skateThe mini quarter-pipe and the flat bar at “Andynala cultural center” – Crédit photo : Dowz

Efa nanatontosa hetsika ry zareo tamin’io taona io tany Ivoloina ary iray hafa koa tamin’ny 2011 teo amin’ny kianjan’ny fahaleovantena. Manantena ry zareo amin’ny ho avy ary maniry ny mba handray hetsika hafa.

Ils ont également organisé un événement la même année à Ivoloina et un autre en 2011 sur l’avenue de l’indépendance. Ils ont de l’espoir pour le futur et ils souhaitent accueillir d’autre événement.

Nampoina_nose_stall_home_made_quarter-DIY_spot_africa_skateNampoina Nose stall – Do it yourself spot, Tamatave, Madagascar – Crédit photo : Dowz

Nampoina, tena « skatewarrior » izay tsy milavo lefona alohan’ny ipetahan’ny tricks.

Nampoina, un vrai “skate warrior” qui n’abandonne jamais avant d’avoir plaqué son tricks. 

Ny_Aina_Fakie_varial-flip_taomasina_skateboarding_africaFakie varial flip – Tamatave, Madagascar – Crédit photo : Dowz

Ny Aina, izay mampiasa skate tena mavesatra noho ny fanamafisana napetaka tamin’ilay izy. Na dia izany ary, mbola manana pop ihany izy, ny eritreretiko hoe mety anidina izy raha mahazo board tsotra.

Ny Aina utilise pour skater un vraiment très lourd skateboard due à son rafistolage fait maison. Il garde cependant un gros pop et je pense qu’il devrait volait s’il utilisait une board normal.

Izay ary ry namana, izany no hitako tany Toamasina, ny skate dia mitoetra ary aharitra. Aza adino izany ny mitondra board, ary board hafa koa, fitaovana momba ny skate mba anampiana ireo skater ireo, ary camera rehefa mandalo any ianareo. Ahita an’i Nampoina any “Andynala” izay oerana iasany ary teneno izy mba iaraka anao session eo amin’ilay spot vita Tanana.

Isaorana ireo olona rehetra izay nihoana tamiko tany : Aina sy ny namany, Nampoina zokiny, ny maman’iAina, ary ramose Dina, ny talen’ny centre culturel « Andynala » nohony fandraisany sy ny sasany tsy voatanisa !

Voilà c’est tout les amis, voilà tout ce que j’ai découvere à Tamatave, le skate est là, et pour longtemps. Alors n’oubliez pas de prendre votre board, et puis d’autre board, du matériel de skate pour aider les locaux, et une camera lors de votre prochain passage. Vous pourrez trouver Nampoina à “Andynala”, il travaille là bas et demandez lui de vous retrouver pour une session sur le spot fait maison.

Je souhaiterais remercier toutes les personne que j’ai rencontré là bas : Ny Aina et ses amis, Nampoina son frère, la mère de Ny Aina, et Monsieur Dina, le directeur du centre culturel “Andynala” pour leur hospitalité et pour tout le reste ! 

A partir de la version originale écrite par Andry Tokinomena, traduction en Malagasy par Rollin Ran, traduction en Français par Guillaume Grasse

Publicités

3 réflexions sur “Ny Skate any amin’ny faritra atsinanan’I Madagasikara

  1. Pingback: Skateboarding in the east of Madagascar | Akama

  2. vraiment cool ces petits récits! (y)
    du temps où je skatais encore on était bien seuls lors de nos déplacement en provinces!! keep it up guys!! 😉 peace

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s