Article/News/Videos

Tsiky Imanoela X Akaska

(English version located below)
La vidéo de AKASKA intitulée Akama M’Skate est sortie le 26 janvier, mais à cause des faits, c’est seulement aujourd’hui que nous commençons à la publier.
Chaque semaine, une part sera mise en ligne. Tsiky Imanoela commence la vidéo donc voici sa part. Mais avant tout quelques mots pour présenter l’association :

SKATE… Cinq petites lettres qui représentent une grande valeur dans le quotidien desdits « AKASKA », l’association regroupant les potes unis par la passion de ce bout de bois à quatre roues.

SKATE… hasin-teny 5 manana lanjany lehibe eo amin’ny andavanandron’ireo lazaina hoe « AKASKA », fikambanana iray mampiray ireo akama mpankafy an’ilay hazo misy kodiarana efatra.

logo_akaska_madagascar

Le skate fît son apparition sur le territoire malagasy vers la fin des années 90 et n’a cessé d’évoluer jusqu’au temps présent vue l’effectif des skaters qui commence à remplir chaque coin de rue de la capitale. Mais le terme évolution s’avère problématique car en comparant avec celle des pays étrangers, Madagascar roule à pas de tortue en raison de divers obstacles tels que l’insuffisance de ressources en matérielles, le manque de fonds pour s’en procurer, l’inexistence de spots fiables et adéquats sans parler, le cas échéant, des difficultés d’accessibilité et surtout l’absence de reconnaissance du skate vis-à-vis de l’Etat, d’autant plus que le pays se noie encore dans une transition politique immergeant le peuple dans une crise morbide.

Ny Skate dia nanomboka hita teto Madagasikara tany amin’ny faran’ny taona 90 tany ary tsy mitsahatra mivoatra mandrak’ankehitriny raha ny isan’ny mpilalao antsoina hoe « skateur » fotsiny no jerena, izy ireo izay manomboka mameno ny toerana rehetra mety ilalaovana eto andrenivohitra. Fa izany fivoarana izany nefa dia mbola misedra olana lehibe, satria raha hampitahana amin’ny any ivelany, ny eto Madagasikara mivoatra miadana be noho ny tohana maro samihafa toy ny tsy fahampiana fitaovana arahin’ny tsy fananam-bola mba ahazoana izany, eo koa ny tsy fisian’ny « Spot » manara-penitra sy araka ny tokony ho izy sy ny tsy fahafantaran’ny fanjakana ny skate ary indrindra moa fa mbola ao anaty tetezamita arahina krizy lalina ny firenena ankehitriny.

group_akaska

Heureusement, les skaters malagasy sont terres fertiles de la solidarité et malgré l’ampleur de ces obstacles, les bras n’ont jamais touché le sol. Un grand pas vers l’avenir a ainsi fait naître la vidéo « AKASKA », une idée pertinente pour attirer l’attention du monde entier sur la capacité des malgaches dans le domaine afin qu’il puisse apporter un minimum de contribution pour soutenir et pérenniser le skate à Madagascar.

Na dia izany aza, ireo skateurs Malagasy dia be fanantenana sy miray hina hatrany eo anatrahan’ireo olana mifanandrina amin’ny, tsy milavo lefona hatrany. Dingana lehibe iray mankany amin’ny ho avy no nafahana nanatanteraka ny horonan-tsary « AKAMA M’SKATE », hevitra iray mba hisarihana ny sain’ny olona rehetra amin’ny fahaizan’ny malagasy eo anivon’io tontolo iray io, ary mba afahan’izy ireo manome tolo-tanana ho fampandrosoana ny skate eto Dago.

akaska_some_word

N’est-il pas important de mentionner que le skate ne se limite pas au sens du terme où glisser et faire des tricks suffisent ? A chacun son jugement mais bref, le skate est une vie entière où doute, peur, courage, persévérance, satisfaction et émotion font partie intégrante de l’aventure, une évidence que montre la vidéo « AKASKA ». Cette vidéo met en valeur la culture du skate malagasy et partage les faits marquants et les moments forts inoubliables entre les potes. Sortie le 26 Janvier 2013, de nombreux skaters y font apparition mais on peut citer sept principales parties où l’on trouve respectivement Tsiky Imanoela, Doudou Noom’s Ramiandrisoa, Tinady Andriamas, Tokinomena Andry, Rado Kely, Lofo Nirina et Rollin Ran.

Azo lazaina ary ve izany fa ny hoe « skate » dia manan-danja mihoatra lavitra ny misosasosa sy ny fanaovana tricks ? Anjaran’ny tsirairay no mamaly izany. Nefa kosa azo lazaina fa ny skate dia fiainana iraimanontolo mihitsy, ahitana ahiahy, tahotra, fankaherezana, finiavana, fihetseham-po ary fahafinaretana, ireo no mameno io tontolo io, ary izany indrindra no asongadin’ny horonantsary « AKASKA », izy io dia manandratra avo ny kolotsain’ny skate Malagasy, ary mampizara ireo zava-misongadina sy ny fotoana mamy tsy fanadino niharahana. Nivoaka ny 26 janoary 2013 ary ahitantsika skateurs maro na gasy na vahiny, fa mizara fito kosa ny horonantsary ahitana an’i Tsiky Imanoela, Doudou Noom, Tinady Andriamas, Tokinomena Andry, Rado Kely, Lofo Nirina ary Rollin Ran.

Tsiky, un très jeune skater de 15 ans se spécialise sur des tricks très techniques comme les bigspin heelflip toute position, le hardflip, le varial heelflip et encore beaucoup d’autres. Il habite actuellement les USA à Washington DC.

Tsiky, zandry kely 15 taona, manana traikefa eo amin’ny tricks teknika toy ny bigspin heelflip position maro samihafa, ny hardflip, ny varial heelflip ary ny maro tsy voatanisa. Mipetraka any Zamerika izy ankehitriny any Washington DC.

tsiky_varial-heelflip_skateboardin_madagascarPhoto from Tsiky video part – Antananarivo – Gnarly varial heelflip

SKATE…. Five small letters that represent a major value in the everyday life of the « AKAMA M’SKATE », an association which brings together friends united by the passion for this piece of wood with four wheels.

Skateboarding appeared on the Malagasy territory in the late 90s and has kept evolving since them, with growing numbers of skaters slowly filling all the corners of the capital’s streets. However, the word « evolution » turns out to be problematic, because compared to other countries, Madagascar is moving at a snail’s pace due to various obstacles such as the lack of resources in equipment, the absence of funding to get such equipment, the inexistence of reliable and adequate spots, without even getting into the difficulties of access and the absence of recognition of skateboarding by the State, especially as the country sinks into a political transition which immerses its people in a morbid crisis.

Luckily, Malagasy skaters represent fertile ground for solidarity, and despite the extent of these obstacles, their arms have never touched the ground. The « AKASKA » video represents not only a big step towards the future, but is also an innovativeidea to attract the world’ attention on the capacity of Malagasies in the field of skateboarding. Hopefully this attention will bring at least minimum contributions to support and sustain skateboarding in Madagascar.

Isn’t it important to mention that the meaning of skateboarding is not only limited to sliding and doing tricks? We all have our own opinions, but skateboaridng is comparable to life, where fear, doubt, courage, perseverance, satisfaction and emotion form an integral part of the adventure, an evidence which is portrayed in the « AKASKA » video. This video highlights the culture of Malagasy skateboard and shares the striking, strong, and unforgettable moments spent between friends. Relased on January 26th2013, many skaters appear in this video, but we can name seven main skaters, notably TsikyImanoela,  Doudou Noom’s Ramiandrisoa, Tinady Andriamas, Tokinomena Andry, Rado Kely, Lofo Nirina et Rollin Ran.

TsikyImanoela, is a 15 years old skater specialised in doing very technical tricks like bigspin heelflip in all stances, hardflip,  varial heelflip, and many others. He now lives in Washington DC, USA.


La semaine prochaine, nous verrons Doudou Noom sur l'écran. Merci!

Textes de Tinady Andriamas, traduction Malagasy par Lofo Nirina, traduction en Anglais par Sophie Picq

Publicités

2 réflexions sur “Tsiky Imanoela X Akaska

  1. Pingback: Tsiky Imanoela Akama M’skate | street canoe

  2. Pingback: Rado Kely X Akaska | Akama

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s